Baron Hugo Schönborn

Baron of Kitzbühel and memeber of the Order of the Briar.

Description:
Bio:

הברון הוגו (1179) הוא המושל של העיירה קיצבוהל ובעל הקרקעות מסביב לה. בנוסף לכך, הברון הוא גם חבר ב מסדר החוֹחַ. הברון חי בקיצבוהל ביחד עם רעייתו, הליידי ארמנגרדה ובתו האנלור. האנלור ושלושת אחיה הגדולים (שעזבו את האחוזה), הם ילדיו מנישואיו הקודמים לאוסטרהילד, שנפטרה בעת לידת האנלור.
שושלת שונבורן (משפחתו של הוגו) היא במקור מאזור הריין והוא הגיע לטירולים בכתב מינוי מהאפיפיור בשנת 1109. כתב מינוי זה גם מינה אותו למושל איזור קיצבוהל, מינוי תמוה במקצת שכן זהו איזור קטן וחסר משמעות ללורד. בנוסף לכך, מעטים הם הברונים המוכנים לגור באלפים או למשול על איזורי חקלאות באלפים שכן חשיבותם הכלכלית מועטה.
מסיבות אלו, לא רק שלא נרשמה כל טרוניה מצד לורדים מקומיים למינוי של הוגו, אלא שחלקם אף גיחכו לאור המינוי וביצועו. עם זאת, בחלוף השנים, למדו הברונים לכבד את הוגו כאדם שקול, רציני ומעשי. לאור תכונות אלו, יש שתוהים אף יותר לפשר ההחלטה של האפיפיור בדבר מינוי.

Baron Hugo Schönborn

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid