Voting

זכות ההצבעה למאגוסים של הטרביונל אינה ניתנת בקלות בטריביונל האלפים. מאגוס חייב להוכיח יכולת נשיאה עצמית על מנת לקבל זכות זו. קרוב למועד של כל טריביונל, כל אחווה מציגה את בפני נציגי הטריביונל את יכולת הנשיאה של חבריה על ידי הקצאה של 10 רגליים של ויס.
הקצאה זו היא סמלית- האחווה אינה נותנת את הויס למאגוס והמאגוס אינו מעביר את הויס למועצה. במקום זאת, כל אחווה צריכה להוכיח כי ביכולתה לספק 10 ויס קבועים לכל מאגוס לכל שנה. תהליך זה מוגדר כ- “קניית מושב”.

בנוסף, בכל שנה, כל אחווה נדרשת להעביר רגלי אחד של ויס לנציגים הבכירים של בית גורניקוס ובית מרסר.

Voting

קרח שחור GurArieLivniAlcasid GurArieLivniAlcasid