Tag: Grog

Results

  • Eolianus

    איאוליאנוס הוא הספרן של לומיניס אימפטום. במאה הראשונה לפני הספירה הוא היה הספרן והמורה של מקדש יופיטר. ביחד עם [[:oenomaus | אונמאוס]] הוא היה בין הלוחמים היחידים שניסו להגן על המקדש מפני הבוגדים שהוסבו על ידי כת יונו. הספרן קיבל מאונמאוס את הפקודה לשמור …