Main Page

ברוכים הבאים לטריבונל האַלְפִּים

חוקי הטריביונל

אחד המאפיינים הבולטים של טריביונל האלפים הוא אוסף חוקים הנשען על החוק הרומי העתיק. חוקים אלו לא הפכו מעולם לחלק מהקוד ההרמטי (אם כי אין להאשים את מכשפי הטריביונל באדישות לרעיון זה). מאידך, חוקי הטריביונל נאכפים באדיקות ובנוקשות על ידי יושביו.

בנוסף לכך, יש מספר לא מועט של מאפיינים יחודיים לטריבונל:

הגירה שלילית

שפות

לבוש

לוח השנה

יחסים עם טריביונלים שכנים

אחוות

Main Page

קרח שחור GurArieLivniAlcasid OMnia